Strategier

Lynx Constellation

Lynx Constellation har som mål att maximera riskjusterad avkastning med en låg korrelation över tid till trendföljande strategier och tillgångsslag som aktier, räntor och råvaror. Grunden i programmet utgörs av ett antal modeller som använder olika former av maskininlärningsteknik för att prognostisera marknadsavkastningar.

Historisk avkastning 2021-09-24

Senaste dag

-0.51%

Innevarande månad

-6.87%

Hittills i år

-16.37%

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Siffrorna ovan bör läsas tillsammans med denna kompletterande information.

Robust historisk avkastning – modellerna som ligger till grund för Lynx Constellation har använts i Lynxprogrammet och där levererat god avkastning över tid.

Diversifierad risk – programmet investerar i cirka 90 marknader och använder signaler ifrån ett dussintal olika modeller.

Maskininlärning – programmets algoritmer lär sig automatiskt av data och anpassar sig när marknadsdynamiken förändras

Historisk Avkastning

Lynx Constellation
Välj index

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Siffrorna ovan bör läsas tillsammans med denna kompletterande information.

Lynx Constellation

Avkastning sedan start

Genomsnittlig årsavkastning

Sharpekvot

Största ackumulerade värdefall

Standardavvikelse

Lynx Constellation

Avkastning sedan start

Genomsnittlig årsavkastning

Sharpekvot

Största ackumulerade värdefall

Standardavvikelse

Investeringsstrategi

Lynx Constellation är ett systematiskt investeringsprogram bestående av ett antal prognosmodeller som baseras på maskininlärningsmetodik. Den optimala portföljen har högsta möjliga riskjusterade avkastning med låg korrelation till trendföljande strategier samt aktie-, ränte- och råvarumarknader. Dessutom kontrollerar portföljoptimeringen att exekveringskostnader för programmet inte blir för höga. Prognoserna ges dynamiska vikter efter sina respektive marginalbidrag. Lynx maskininlärningsmodeller är konstruerade för att identifiera komplexa icke-linjära obalanser i världens mest likvida makrodrivna marknader. Dessa återkommande obalanser kan komma från investerarbeteenden, regleringar, säsongsfenomen eller andra faktorer. Samtliga modeller är adaptiva och lär från data snarare än att följa explicita regler.

Riskhantering

Riskhantering i Lynx Constellation är baserad på tre hörnstenar: modellstyrd riskkontroll, robust portföljkonstruktion och ett riskbegränsande ramverk på portföljnivå. Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. De pengar som investeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Lynx Asset Management AB kan inte garantera att en investering inte kan komma att minska i värde.

investera i Lynx Constellation

Lynx Constellation riktas till institutionella investerare. Ta gärna kontakt med investor relations för mer information.

Investeringsfilosofi

Innovation och vetenskaplig metodik ligger till grund för Lynx systematiska förvaltningsstil.