Strategier

Lynx Active Balanced Fund

Lynx Active Balanced Fund är en blandfond som aktivt allokerar risk snarare än kapital, vilket ger möjligheter till bättre diversifiering och högre förväntad avkastning. Med modeller från Lynxprogrammet, är strategin utformad för att taktiskt ändra fördelningen mellan tillgångsklasser och marknader opportunistiskt.

Historisk avkastning 2020-04-06

Senaste dag

-0.05%

Innevarande månad

-0.34%

Hittills i år

-11.77%

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Siffrorna ovan bör läsas tillsammans med denna kompletterande information.

Aktiv – taktisk förvaltning med målet att maximera avkastning till en stabil och kontrollerad risk

Balanserad – fokus på spridning av risk istället för kapital för att uppnå verklig diversifiering

Exponeringen mot aktier kan variera mellan 0 och 100 procent för att kunna stå emot marknadsnedgångar

Historisk avkastning

Lynx Active Balanced Fund
Välj index

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Siffrorna ovan bör läsas tillsammans med denna kompletterande information.

Lynx Active Balanced Fund

Avkastning sedan start

Genomsnittlig årsavkastning

Sharpekvot

Största ackumulerade värdefall

Standardavvikelse

Lynx Active Balanced Fund

Avkastning sedan start

Genomsnittlig årsavkastning

Sharpekvot

Största ackumulerade värdefall

Standardavvikelse

INVESTERINGSSTRATEGI

Lynx Active Balanced Fund förvaltas aktivt och allokerar mellan och inom aktieindex, räntor och råvaruindex. Dessa tillgångsslag har historiskt presterat väl i olika marknadsklimat och uppvisat låg korrelation sinsemellan vilket gör dem till lämpliga byggstenar i en långsiktig portfölj. Den övergripande investeringsprincipen är att fördela investeringskapitalet utifrån risk istället för att fördela en viss förutbestämd mängd kapital mellan och inom tillgångsslagen. I praktiken betyder det att lågrisktillgångar som räntor kan komma att erhålla en högre nominell exponering än högrisktillgångar såsom aktier när förutsättningarna är rätt. Genom att balansera risken, avser strategin att reducera en negativ inverkan på avkastningen i samband med marknadsnedgångar som kan uppkomma vid exempelvis lågkonjunkturer eller perioder av hög inflation. Omvänt kommer fonden att inneha en hög andel aktier vid goda marknadsklimat. Programmet har ett långsiktigt genomsnittligt volatilitetsmål på åtta procent per år. Risknivån vid varje enskild tidpunkt styrs aktivt genom automatiserade systematiska tekniker som är inbyggda i investeringsprocessen. Beroende på strategins riskaptit kan portföljens totala risk variera: om de egenutvecklade modellerna prognostiserar låg eller negativ avkastning för ett eller flera tillgångsslag, kommer programmets totala risknivå att understiga det långsiktiga genomsnittet. Om volatiliteten, eller svängningarna, på marknaden ökar kommer positionerna att reduceras för att bibehålla den önskade risknivån. Exponeringen i varje enskilt tillgångsslag kan vara så låg som 0 procent, men portföljen kommer i allmänhet att vara exponerad mot de flesta marknader och tillgångsslag. Aktieexponeringen förväntas däremot inte överstiga 100 procent. Den långsiktiga riskbaserade målallokeringen för portföljen är: 60 procent aktier, 30 procent räntor och 10 procent råvaror. Den faktiska portföljallokeringen kommer att avvika signifikant ifrån målallokeringen och styrs utifrån rådande marknadsmöjligheter. Exponeringen tas via derivat.

E-postadress
Välj prenumeration
Lynx Active Balanced Fund Månadsrapport
Lynx Active Balanced Fund Års- och Halvårsrapporter