Sekretess

Information om behandling av personuppgifter samt användande av cookies

Information om behandling av personuppgifter

Introduktion
Din integritet är viktig för oss. Denna information tillhandahålls av Lynx Asset Management AB (”Lynx”), och redogör för Lynx insamling, användning, lagring, delning, utlämnande (gemensamt, ”behandling”) och skydd av personuppgifter som avser nuvarande, blivande och tidigare investerare i produkter och fonder som förvaltas av Lynx, såsom de svenska specialfonderna Lynx och Lynx Dynamic, (gemensamt ”Lynx-uppdrag”).

Denna information tillhandahålls i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) (gemensamt, ”dataskyddslagstiftning(en)”).

Med hänvisningar till ”du” eller ”investerare” i denna information avses varje investerare som är en individ, varje individ som företräder eller på annat sätt kan kopplas ihop med en investerare som är en juridisk person, och i vissa fall individer som representerar våra motparter eller leverantörer (varje sådan individ, en ”registrerad”).

Typer av personuppgifter vi samlar in och använder
Kategorierna av personuppgifter som vi samlar in inkluderar sådana personuppgifter som namn, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter, signatur, nationalitet, skattenummer, födelsedatum, födelseort, kopior av ID-handlingar såsom pass, bankkonto-uppgifter, information om tillgångar eller nettoförmögenhet, detaljer om källan till medlen eller finansiell information i övrigt såsom investerat belopp och övriga detaljer avseende den investering som gjorts.

Hur vi samlar in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter om dig genom: (i) information erhållen direkt från dig eller en annan person för din räkning; (ii) information som vi erhåller i förhållande till transaktioner mellan dig och oss; och (iii) inspelning och övervakning av telefonsamtal och elektronisk kommunikation med dig som beskrivs nedan.

Vi kan också få dina personuppgifter från tredje part eller andra källor, såsom våra närstående bolag, Lynx-uppdrag administratör, allmänt tillgängliga databaser eller register, skattemyndigheter, statliga organ och tillsynsmyndigheter eller andra allmänt tillgängliga källor.

Användning av dina personuppgifter: den rättsliga grunden och ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen att administrera förhållandet mellan dig och oss (såsom kommunikation och rapportering), marknadsföring av våra produkter och tjänster och för att efterleva juridiska eller regulatoriska krav (såsom penningtvättsregler, bedrägeribekämpning, skatterapportering, efterlevande av sanktioner, eller för att svara på förfrågningar från tillsynsmyndigheter). Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Om personuppgifter krävs för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse (såsom uppfyllande av penningtvättsregler eller sanktionskrav) eller kontraktuella krav, kan din underlåtenhet att tillhandahålla sådan information resultera i att din teckning i Lynx-uppdrag inte accepteras eller blir inlöst. Där det finns misstanke om olaglig verksamhet, kan underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter resultera i en rapport till relevant brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet.

Hur vi kan dela dina personuppgifter
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra närstående bolag, inklusive Lynx-uppdragens administratör, eller tredje part, för våra dagliga affärsändamål, bl.a. för genomförandet av transaktioner, förande av ditt/dina konto(n) eller för att kunna bistå avseende rättsliga utredningar. Det kan också vara nödvändigt att lämna ut information om investerare för att kunna godkänna teckningar från dem, i enlighet med gällande penningtvättsregler och liknande lagar.

Vi kan dela dina personuppgifter med våra närstående bolag för marknadsföringsändamål, såsom erbjudanden om produkter och tjänster av oss eller våra närstående bolag. Vi kan också komma att lämna ut information om dina transaktioner och kontakter med oss till våra närstående bolag för deras dagliga affärsändamål. När du inte längre är kund hos oss så kan vi fortsätta att dela dina personuppgifter på sätt som beskrivs i denna dataskyddspolicy.

Övervakning av kommunikation
Vi kan i vissa fall spela in och övervaka telefonsamtal och elektronisk kommunikation med dig för att: (i) fastställa detaljerna i dina instruktioner, villkoren för hur en transaktion utförs eller andra relevanta omständigheter; (ii) säkerställa efterlevnad med våra lagstadgade skyldigheter; eller (iii) upptäcka och förhindra ekonomisk brottslighet.

Lagringstider
Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlats in, i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Personuppgifter kommer att behållas under tiden för din investering i Lynx-uppdragen och för en period av minst fem till tio år efter att inlösen av din investering från Lynx-uppdragen genomförts. Från tid till annan kommer vi att granska de ändamål för vilka personuppgifter har samlats in och besluta om att behålla eller radera personuppgifter om ändamålet med insamlingen inte längre gäller.

Säkerhetsåtgärder
För att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning tillämpar vi organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Dessa åtgärder omfattar dataskyddsåtgärder, skyddade filer och lokaler. Vi kommer att meddela dig om det skett en personuppgiftsincident som påverkar dig i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen.

Överföring av personuppgifter utanför EU och EES
På grund av den internationella karaktären i fondförvaltningsbranschen kan personuppgifter i vissa fall behöva överföras till länder utanför EU och EES (”tredje land”), såsom till en jurisdiktion där vi bedriver verksamhet eller har en tjänsteleverantör, inklusive länder som kanske inte har ett likvärdigt skydd för personuppgifter som den som ges av dataskyddslagstiftningen i EES. I sådana fall kommer vi att behandla personuppgifter (eller tillse att den behandlas) i tredje land i enlighet med dataskyddslagstiftningen, vilket kan innebära att ha lämpliga avtal med kontraktuella åtaganden med tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i sådana tredje länder.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Du har vissa rättigheter enligt GDPR i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter och dessa är, bl.a.: (i) rätten att begära tillgång till dina personuppgifter; (ii) rätten att begära rättelse av dina personuppgifter; (iii) rätten att begära radering av dina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”); (iv) rätten att begränsa vår behandling av personuppgifter. (v) rätten att invända mot vår behandling där vi har ansett det nödvändigt för våra legitima intressen (såsom vid direktmarknadsföring); (vi) i tillämpliga fall, rätten till dataportabilitet; (vii) om ditt samtycke till behandling har erhållits, rätten att återkalla ditt samtycke när som helst; och (viii) rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Vänligen notera att rätten att bli bortglömd, som gäller under vissa omständigheter under GDPR, sannolikt inte gäller avseende de personuppgifter som vi behandlar, med hänsyn till de ändamål för vilka vi samlar in sådana uppgifter, som beskrivits ovan.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna in klagomål och tips till tillsynsmyndigheten. Ett klagomål beträffande Lynx Asset Management AB eller Lynx-uppdragen kan göras till Datainspektionen i Sverige.

Förändringar av denna sekretessinformation
Denna information publicerades i maj 2018 och kan komma att uppdateras från tid till annan.

Frågor
Om du har några vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta vår Data Protection Manager via Dataprotection@lynxhedge.se

Användandet av cookies

Denna webbplats använder cookies för att lagra användarens språkval (svenska/engelska), information om val av investerarkategori/hemvist, information om användarens dator och för att följa upp hur vår webbplats används. Om du inte önskar att cookies användas så kan du hantera denna möjlighet under din webbläsares inställningar och på så sätt automatiskt förhindra användandet av cookies eller hålla dig information varje gång en webbplats begär att få använda cookies. Cookies som lagrats tidigare kan också inaktiveras via webbläsaren. Besök webbläsarens hjälpsidor för ytterligare information. Att avaktivera cookies kommer att begränsa tillgängligheten på webbplatsen.