Strategier

Lynx Dynamic

Lynx Dynamic är en hedgefond anpassad för privata placerare och är baserad på samma förvaltningsstrategi som fonden Lynx. Fonden har historiskt uppvisat god avkastning under perioder av finansiell oro och svag utveckling på aktiemarknaderna.

Historisk avkastning 2024-07-19

Senaste dag

-1.01%

Innevarande månad

0.28%

Hittills i år

10.24%

Fondandelsvärde

155.2755

Sharpekvot sedan start

0.45

Snitt per år

8.15%

Standardavvikelse sedan start

14.74%

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Siffrorna ovan bör läsas tillsammans med denna kompletterande information.

Ger möjlighet till positiv avkastning som över tid är oberoende av hur aktiemarknaden utvecklas

Lynx Dynamic kan höja avkastningen och sprider risken i en värdepappersportfölj

Lynx Dynamic har en flexibel förvaltning inom flera olika tillgångar som råvaror, aktier, obligationer och valutor

Historisk avkastning

Lynx Dynamic
Välj index

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Siffrorna ovan bör läsas tillsammans med denna kompletterande information.

Lynx Dynamic

Avkastning sedan start

Genomsnittlig årsavkastning

Sharpekvot

Största ackumulerade värdefall

Standardavvikelse

Lynx Dynamic

Avkastning sedan start

Genomsnittlig årsavkastning

Sharpekvot

Största ackumulerade värdefall

Standardavvikelse

Investeringsstrategi

Lynx Dynamic förvaltas med hjälp av kvantitativa modeller som kapitaliserar på marknadsvariationer i ett 120-tal terminsmarknader världen över. En modell kan till exempel analysera trender medan en annan använder maskininlärningsteknik för att identifiera obalanser i marknader. Lynx Dynamic är ett komplement för den som har ett innehav i aktie- eller blandfonder och som vill få en mer diversifierad värdepappersportfölj. Med Lynx Dynamic som en del av portföljen kan risken spridas och portföljen får en jämnare avkastning på lång sikt. Detta eftersom fondens historiska avkastning uppvisat en mycket låg samvariation med aktie- och obligationsmarknaden. Lynx Dynamic investerar huvudsakligen i trenders riktning och är symmetrisk i sitt risktagande, det vill säga fonden kan likväl vara positionerad för uppgång som nedgång. Då den dominerande avkastningen skapas från trender har fonden goda förutsättningar att generera god avkastning i kriser när aktier faller.

Avgifter och handelsinformation

Avgifterna i Lynx Dynamic består av en fast och en prestationsbaserad ersättning. Den fasta ersättningen är 1,5 % av förvaltat kapital och den prestationsbaserade ersättningen uppgår till 20 % av fondens avkastning utöver avkastningen på 3-månaders statsskuldväxlar efter ”high watermark”. High watermark innebär att fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode efter det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenserats. För det fall tröskelräntan såsom beskriven ovan är en negativ räntesats har Bolagets styrelse beslutat att tillämpa en tröskelräntesats om 0 procent.Teckning och inlösen av andelar i Lynx Dynamic sker varje bankdag. Under följande helgdagar är fondhandeln stängd; Nyårsdagen, Långfredagen, Annandag Påsk, Första Maj, Kristi Himmelfärdsdag, Sveriges Nationaldag, Midsommarafton, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton.

Riskinformation

Information på denna webbplats utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i någon av fonderna bör först noggrant läsa igenom fonddokumenten. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonderna är av AIF-förvaltaren klassificerade som fonder med högre risk. Uppgifter om avkastning i detta dokument är inte justerade för inflation.

Prenumerera

Prenumerera på rapporter

E-postadress
Välj prenumeration