Strategier

Lynx har utvecklat systematiska modellbaserade investeringsstrategier sedan 1999. Utöver våra tre omsorgsfullt konstruerade program kan vi även skräddarsy strategier för större institutionella investerare.

Lynxprogrammet

Lynxprogrammet lanserades i maj 2000 och har sedan start haft ett och samma mål – att skapa hög riskjusterad avkastning och samtidigt effektivt diversifiera traditionella portföljer dominerade av aktierisk. Huvuddelen av fondens risk allokeras till trendföljande modeller men programmet har även betydande allokeringar till såväl modeller som bygger på makroekonomiska samband som till modeller baserade på maskininlärningstekniker. Lynxprogrammet har historiskt lyckats skapa hög avkastning under perioder då traditionella tillgångsslag fallit kraftigt i värde.

Mer

Lynx Constellation

Målet för Lynx Constellation är att leverera en hög riskjusterad avkastning med låg korrelation över tid till trendföljande strategier samt till tillgångsslag som aktier, räntor och råvaror. Grunden i programmet utgörs av ett antal modeller som använder olika former av maskininlärningsteknik för att prognostisera marknadsavkastningar. Modellerna tränas för att identifiera komplexa marknadsanomalier i en mängd olika terminsmarknader och utformas för att anpassa sig när marknadsdynamiken förändras. Algoritmernas förmåga att prognostisera marknadsavkastningar förbättras automatiskt med ny data snarare än att följa statiska, explicita regler.

Mer

Lynx Active Balanced Fund

Lynx Active Balanced Fund är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i terminer med exponering mot ett femtiotal olika aktie-, ränte- och råvarumarknader. Fonden är fokuserad på att allokera och diversifiera risk snarare än kapital, vilket leder till ökad portföljdiversifiering och högre förväntad avkastning. Fonden kombinerar en balanserad strategisk riskfördelning med en aktiv opportunistisk allokering. Fonden är helt systematisk och använder modeller ifrån Lynxprogrammet för taktisk positionering.

Mer

lynx dynamic

Lynx Dynamic använder samma förvaltningsidé som Lynxprogrammet och är anpassad för privata investerare. Fonden har exponering mot råvaror, aktier, obligationer och valutor. Lynx Dynamic är ett komplement för den som har ett innehav i vanliga aktie- eller blandfonder och vill få en mer diversifierad portfölj. Med Lynx Dynamic som en del av portföljen kan risken spridas och portföljen få en jämnare avkastning.

mer