Strategier

Lynx Active Balanced Programmet

Lynx Active Balanced Fund är en blandfond som aktivt allokerar risk snarare än kapital, vilket ger möjligheter till bättre diversifiering och högre förväntad avkastning. Strategin, som är baserad på modeller från Lynxprogrammet, är utformad för att taktiskt ändra fördelningen mellan tillgångsklasser och mellan marknader.

Historisk avkastning 2024-05-28

Senaste dag

0.11%

Innevarande månad

2.41%

Hittills i år

7.05%

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Siffrorna ovan bör läsas tillsammans med denna kompletterande information.

Aktiv – taktisk förvaltning med målet att maximera avkastning till en stabil och kontrollerad risk

Balanserad – fokus på spridning av risk istället för kapital för att uppnå verklig diversifiering

Exponeringen mot aktier kan variera mellan 0 och 100 procent för att kunna stå emot marknadsnedgångar

Historisk avkastning

Lynx Active Balanced Fund
Välj index

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Siffrorna ovan bör läsas tillsammans med denna kompletterande information.

Lynx Active Balanced Fund

Avkastning sedan start

Genomsnittlig årsavkastning

Sharpekvot

Största ackumulerade värdefall

Standardavvikelse

Lynx Active Balanced Fund

Avkastning sedan start

Genomsnittlig årsavkastning

Sharpekvot

Största ackumulerade värdefall

Standardavvikelse

INVESTERINGSSTRATEGI

Lynx Active Balanced Fund förvaltas aktivt och allokerar mellan och inom aktier, räntor och råvaror. Dessa tillgångsslag har historiskt presterat väl i olika marknadsklimat och uppvisar låg korrelation sinsemellan vilket gör dem till lämpliga byggstenar i en långsiktig portfölj. Fondens övergripande investeringsprincip är att allokera risk istället för kapital mellan och inom de olika tillgångsslagen. Det betyder att lågrisktillgångar, som räntor, kan komma att erhålla en högre nominell exponering än högrisktillgångar, såsom aktier. Genom att balansera risken, avser strategin att reducera en negativ inverkan på avkastningen i samband med marknadsnedgångar som kan uppkomma vid exempelvis lågkonjunkturer eller perioder av hög inflation. Programmet har ett långsiktigt genomsnittligt volatilitetsmål på tio procent per år. Målrisken var åtta procent fram till Juli 2023 men har justerats för att bättre reflektera en global portfölj bestående av 60% aktier och 40% räntor. En kontinuerlig och aktiv styrning av risknivån är en integrerad och central del av fondens systematiska, modellbaserade investeringsprocess. Portföljens totala risk varierar beroende på den momentana riskaptiten i fonden. Om de egenutvecklade modellerna prognostiserar låg eller negativ avkastning för ett eller flera tillgångsslag, kommer programmets totala risknivå temporärt att ligga under det långsiktiga genomsnittet. Om volatiliteten på marknaden ökar kommer positionerna att reduceras för att bibehålla den önskade risknivån. Investeringsmodellen kan från tid till annan välja att inte ha någon position alls i enskilda kontrakt, men portföljen kommer i allmänhet att vara exponerad mot de flesta marknader och tillgångsslag. Aktieexponeringen förväntas inte överstiga 100 procent. Den långsiktiga riskbaserade målallokeringen för portföljen är: 60 procent aktier, 30 procent räntor och 10 procent råvaror. Den faktiska portföljallokeringen kan vid enskilda tillfällen komma att avvika signifikant ifrån målallokeringen och styrs utifrån rådande marknadsmöjligheter.

Prenumerera

E-postadress
Välj prenumeration