Mångfald och inkludering

Varför mångfald och inkludering är viktigt för oss

Mångfald och inkludering (Diversity & Inclusion på engelska) bygger på den grundläggande övertygelsen om att varje människa är unik, att alla har lika värde och att alla ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Med mångfald menar vi förekomsten av olikheter såsom kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religion och funktionsvariation, men också andra dimensioner såsom erfarenhet, utbildning och socioekonomisk bakgrund. Med mångfald kommer olikheter i perspektiv, tolkningar och sätt att tänka. Dessa olikheter stärker kognitiv mångfald, vilket i slutändan stärker vår förmåga att fatta mer nyanserade beslut, driva innovation och uppnå våra affärsmål. Inkludering syftar till att säkerställa att olikheter välkomnas och uppskattas, att olika perspektiv behandlas med respekt och att alla känner sig bekväma med att vara sig själva, uttrycka sig och känna att de hör hemma på företaget.

Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till innovation och välbefinnande inom företaget, och vi är säkra på att detta skapar mervärde för våra kunder genom att lägga grunden för en positiv företagskultur med friska, engagerade, kreativa och produktiva medarbetare.

Åtaganden

Kvinnor har historiskt sett har varit underrepresenterade inom finanssektorn och särskilt inom hedgefonder. Att öka representationen av kvinnor på alla nivåer inom företaget – inklusive företagsledningen och styrelsen – är en prioritet.

Lynx samlar inte in data om våra anställdas etnicitet, religion eller andra trosuppfattningar, funktionsvariation eller sexuell läggning i enlighet med gällande lagar. Våra mål inom mångfald och inkludering fokuserar på att uppnå jämställdhet mellan könen, upprätthålla engagemang och välbefinnande bland anställda, säkerställa mångfald i rekryteringsprocessen och främja en inkluderande kultur där alla anställda känner sig värdefulla.

Hur vi implementerar mångfald och inkludering i vår dagliga verksamhet

Lynx Diversity & Inclusion Forum, ledd av medlemmar från företagsledningen, sätter agendan och driver initiativ för att uppnå de uppsatta målen.

Lynx Talent Acquisition Team ansvarar för att bygga en mer diversifierad kandidatpool vilket inkluderar aktiviteter med universitet.

Företaget tillhandahåller löpande utbildning för chefer och övriga anställda på temat fördomar, främjandet av en inkluderande företagskultur samt eliminering av diskriminering och trakasserier.

Lynx genomför regelbundna anonyma undersökningar av personalen om engagemang och inkluderande ledarskap för att identifiera eventuella problemområden.

Företaget främjar aktivt en hälsosam balans mellan privat- och yrkesliv till förmån för våra anställda.

Relaterade dokument

– Diversity & Inclusion policy
– Anti-discrimination, anti-bullying, and anti-harassment policies
– Recruitment instruction
– Instruction for equality and diversity (including policies on Parental leave, Equal Pay and Opportunities for Personal Development)