Vi värnar om

Hållbarhet

Lynx Asset Management AB har ett åtagande att bedriva ansvarsfull kapitalförvaltning gentemot kunder, anställda och samhället. Vi anser att en trovärdig investerare stödjer utvecklingen av hållbara finansiella marknader och långsiktiga marknadsstabilitet. En ansvarsfull investerare förstår också vikten av ständigt lärande och utveckling när det gäller hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

Lynx har antagit en hållbarhetspolicy som beskriver hur vi tillämpar hållbarhetsprinciper inom företaget och i vår investeringsprocess. Policyn fastställs av styrelsen och ses över årligen.

HÅLLBARHET I FÖRVALTNINGEN

För att uppnå en hög riskjusterad avkastning i våra strategier är Lynx beroende av att de finansiella marknaderna fungerar effektivt.

Lynx strategier är modellbaserade och förvaltningen är systematisk. Exponering till aktieindex, räntor, valutor och råvaror tas genom de globala terminsmarknaderna.

För att Lynx ska bidra till hållbara finansiella marknader bör vi inte ha för stor påverkan på prisbildningen. Därför handlar vi enbart i de mest likvida marknaderna. På så sätt ser vi till att våra positioner och våra handelsvolymer är små i relation till respektive marknads storlek. Vi handlar inte på marknader med liten likviditet eftersom vi vill undvika att vi ger upphov till stark prispåverkan i de olika tillgångarna.

Research
Lynx har ett dedikerat team av analytiker som ansvarar för de algoritmer som används för att genomföra de affärer i marknaden som modellerna önskar. Analytikerna har tillgång till stora mängder data gällande bland annat marknadslikviditet, volymer, orderläggning och rapporterar till respektive investeringskommitté som är ytterst ansvarig för att övervaka Lynx påverkan på marknaderna.

Lynx strategier handlar i derivat främst via terminskontrakt. Portföljerna innehar därmed inte direkta investeringar i enskilda aktier, företagsobligationer eller liknande. Vidare ger inte de handlade instrumenten Lynx någon rätt att agera som aktiv ägare och utöva påverkan i bolag eller andra juridiska entiteter genom exempelvis nyttjande av rösträtt.

Kvartalsvis genomlysning
De program som förvaltas av Lynx Asset Management granskas kvartalsvis av Brummer & Partners oberoende risk- och hållbarhetsteam. Teamen samarbetar med en extern leverantör för att identifiera direktexponering i bolag involverade i kontroversiella aktiviteter kopplade till etablerade ESG standarder såsom ramverket för UN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag. Screeningprocessen omfattar även bolag som är direkt involverade i utveckling, produktion, underhåll eller försäljning av olagliga vapen eller som bedöms vara särskilt kontroversiella på grund av den oproportionerliga skada de kan orsaka.

Nya instrument
Lynx har noggrant följt framväxten av aktieindexfutures som inkorporerar ESG-faktorer i sin konstruktionsprocess. Lynx började handla tre ESG-terminskontrakt år 2021: OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index, Stoxx Europe 600 ESG-X och S&P500 ESG. Nyligen har fonden även börjat handla med koldioxidutsläpps-, etanol- och elkontrakt för att stödja derivatbörsernas insatser att möjliggöra en grön omställning vid utveckling av produkter.

Policy om hållbarhetsrisker

Lynx har en policy som beskriver hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut samt hur händelser relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik/bolagsstyrning (environmental, social and governance – ”ESG”), i de fall de inträffar, kan orsaka en faktisk eller potentiell negativ inverkan på värdet av en investering i en fond. Lynx strategier har inte hållbara investeringar som primärt mål. Vårt förhållningssätt till integration av ESG faktorer styrs av en uppsättning övergripande principer och synsätt. Under de senaste åren har firman ökat sitt fokus på hållbarhetsaspekter och ESG-risker. Lynx anser att ett hållbart globalt finansiellt system är en nödvändighet för långsiktigt värdeskapande.

Hållbarhetsrisker betraktas som en del av den bredare investeringsprocessen, vilket innebär att ESG-relaterade risker som kan förekomma i våra handlade instrument analyseras och värderas vis-à-vis andra risker och placeringsöverväganden. Detta tillvägagångssätt säkerställer att portföljförvaltarna på Lynx är medvetna om de ESG-relaterade risker som i slutändan kan komma att påverka en investerings risk och/eller avkastning och baserat på denna kunskap fattar välinformerade investeringsbeslut.

Hållbarhetsrisker (inklusive de som identifierats nedan) är också implicit integrerade i de egenutvecklade modellerna och portföljkonstruktionen eftersom prisvolatilitet fångas upp av Lynx systematiska modeller på kort-, medel- och lång sikt. Dessutom är Lynx kvantitativa modeller neutrala mot att vara långa eller korta i ett instrument (där korta positioner är tillåtna), vilket över tid bidrar till likviditet i marknaderna och minskar extrema prissvängningar till följd av obalanser i utbud och efterfrågan. ESG-faktorer utvärderas även i detalj vid val av nya instrument att handla.

Riskinformation

Lynx har identifierat fyra primära hållbarhetsrisker som kan ha en materiell negativ inverkan på värdet av en investering/underliggande tillgång som en fond kan ha exponering mot:

  • Fysisk risk: Med fysisk risk avses förändringar som orsakats av klimatförändringar vilket skulle kunna inkludera värmeböljor, kraftiga översvämningar eller torka alternativt mer långvariga omställningar som förändringar i växtsäsonger eller nederbördsmönster. Dessa utgör direkta och reala risker som kan påverka finansiella marknader och dess derivat. Det gäller i synnerhet för jordbruksråvaror som är särskilt utsatta för väderrelaterade risker. Dessa kontrakt har klassificerats som mycket utsatta för hållbarhetsfaktorer och har därför tilldelats en lägre maximal riskallokering av Investeringskommittén som en följd av denna klassificering.
  • Omställningsrisk: Den globala omställningen bort från beroendet av fossila bränslen och liknande energikällor som anses produceras ohållbart innebär en mängd utmaningar. För de som handlar derivat liksom oss är det svårt att styra om likviditeten från ett terminskontrakt till ett mer hållbart sådant över en natt. Aktörerna på marknaden behöver tid för att skala ned sina positioner och ta in nya instrument i sina handels- och clearingsystem. Omställningsfaser som hanteras ineffektivt kan leda till ökad prisvolatilitet och påverka prisbildningen negativt för såväl slutanvändaren som hela realekonomin.
  • Operationell risk: Hållbarhetsrisker kan medföra operationella störningar på derivatmarknaderna. Som Covid19-pandemi så tydligt visade under 2020 kan dessa störningar yttra sig på oväntade sätt. Exempelvis behövde Lynx hantera tillfälliga förbud mot att korta instrument på vissa europeiska aktiemarknader som infördes till följd av den dramatiska nedväxling som pandemin orsakade i den globala ekonomin.
  • Geopolitisk risk/risk med autokratiska regimer: Rysslands invasion av Ukraina och spänningen mellan USA och Kina utgör politiska och ekonomiska risker över olika regioner. Trots att globaliseringen verkar minska har regionala och ideologiska koalitioner stärkts, vilket potentiellt kan leda till förändringar i handelsbalansen, försörjningskedjor och kapitalflöden. År 2022 upphörde vårt program att handla den turkiska liran på grund av statlig inblandning i centralbankspolitiken, och vi slutade även handla med den ryska rubeln innan invasionen.

Lynx anser att ESG-faktorer skulle kunna ha en materiell påverkan på långsiktig finansiell värdeutveckling. En undermålig hantering av ESG-risker kan leda till ineffektivitet, operationella störningar och ryktesrisk för bolaget, vilket i slutändan kan komma att påverka vår förmåga att förvalta våra investeringsstrategier. Skulle en incident relaterad till någon av de ovan definierade hållbarhetsriskerna inträffa kan konsekvenserna bli mångfasetterade och skilja sig åt beroende på den specifika risken. En sådan händelse skulle kunna resultera i en materiell negativ påverkan på värdet av en underliggande tillgång och därmed fondernas andelsvärde (NAV).

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impact Statement, ”PAIs”)

Lynx beaktar för närvarande inte investeringsbeslutens potentiella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Skälen till detta är att Lynx inte anser det finnas tillräcklig vägledning kring hur det nya regelverket (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR)) ska tillämpas för våra strategier samt att vår bedömning är att de instrument som handlas inte medför några väsentliga negativa konsekvenser.

Inom våra strategier, investerar Lynx huvudsakligen i aktieindex, räntor, valutor och råvaror genom börshandlade derivat och OTC-valutaterminer. Handel med derivat innebär betydande utmaningar vid bedömningen och mätningen av de negativa konsekvenser som kan tänkas uppstå då vi inte är ägare av de underliggande tillgångarna. Lynx kan heller inte påverka företag i hållbarhetsrelaterade frågor eftersom vi inte erhåller rösträtt genom våra investeringar. Dessutom innebär deltagande på vissa makromarknader, som råvarumarknaden, inte nödvändigtvis att vi kan koppla ett specifikt koldioxidavtryck till de kontrakt vi handlar. Utsläpp har redan tillskrivits företag eller slutanvändare av råvaror. Eftersom vi alltid rullar de långa och korta positionerna vi handlar innan förfall, har vi ingen kunskap om hur en råvara slutligen kommer att användas, eller om utsläpp redan har tillskrivits parterna som kommer att ta emot leveransen. Lynx som firma har ambitionen att rapportera negativa konsekvenser när vägledning angående hanteringen av derivat och långa kontra korta positioner blir tillgänglig.

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Fonderna har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter, såsom de beskrivs i förordning (EU) 2020/852, även kallad taxonomiförordningen.

Utdrag från Ersättningspolicy avseende integrering av hållbarhet

Bolagets ersättningspolicy syftar till att säkerställa att den ersättning (fast och rörlig) som betalas till anställda främjar en effektiv riskhantering utan att uppmuntra överdrivet risktagande. För att säkerställa detta innehåller policyn riktlinjer för hur företaget ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och kontrollera de risker som är förknippade med ersättningssystem i vår verksamhet.

Det är viktigt för Lynx att medarbetarna integrerar ESG-tänkande i tillämpliga delar av investeringsprocessen. Medarbetarna uppmuntras att söka nya och bättre sätt att förbättra arbetet med hållbarhetsrisker och negativa effekter i investeringsprocessen. Medarbetarna uppmuntras också att identifiera nya och förbättrade sätt att skapa ESG-vänliga produkter och tjänster.

Medarbetarinsatser som leder till identifiering av nya hållbarhetsrisker eller att bolaget kan minska huvudsakliga negativa konsekvenser uppmuntras av bolaget. Sådana insatser (bland andra) ska beaktas när rörlig ersättning övervägs. Genom att koppla ESG-faktorer till ersättningsmodellen hoppas bolaget kunna ekonomiskt påverka anställda vars ersättning är kopplad till ESG-åtgärder, vilket ska leda till förbättrade hållbarhetsresultat.

Samarbeten

Vi samarbetar med andra marknadsaktörer när intressen och ambitioner sammanfaller. Lynx Asset Management följer ett antal riktlinjer utarbetade för att främja ansvarsfulla investeringar och för att förbättra standarder inom branschen.

The UN Principles for Responsible Investment (UN PRI)
Lynx Asset Management AB undertecknade FN´s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI, år 2016. PRI är ett medlemslett oberoende initiativ vars syfte är att uppmuntra ansvarsfulla investeringar för att skapa mer hållbara marknader och bidra till en bättre värld. Dess sex principer är frivilliga och erbjuder en meny av möjliga åtgärder som vägledning för ansvarsfulla investeringsinsatser.

The Standards Board for Alternative Investments (SBAI)
Lynx Asset Management AB är medlem i SBAI, tidigare känt som Hedge Fund Standards Board, HFSB. SBAI är ett initiativ som syftar till att skapa och främja standarder för bland annat god bolagsstyrning, transparens, värdering och riskhantering för alternativa investeringsstrategier.

Alternative Investment Management Association (AIMA)
AIMA är den globala representanten för den alternativa investeringsbranschen och har cirka 2100 företagsmedlemmar i över 60 länder. AIMA`s medlemmar förvaltar tillsammans mer än 2,5 biljoner amerikanska dollar i tillgångar. Medlemmarna kan få vägledning avseende affärspraxis, due diligence och efterlevnad, delta i utbildnings- och nätverksevenemang samt aktivt delta i utveckling av policys.

Vår miljöpolicy

I enlighet med svensk lagstiftning har Lynx Asset Management ett ansvar för miljöfrågor kopplade till företagets verksamhet. Ytterst ansvarig är bolagets verkställande direktör. Kontorsfunktion inom Lynx ansvarar för den löpande hanteringen av miljöfrågor samt kontakt och kommunikation med företages hyresvärd.

Syftet med miljöarbetet är att öka bolagets och de anställdas miljömedvetenhet och att minska företagets eventuella negativa miljöpåverkan. Exempel på åtgärder är källsortering, återvinning, att reducera bolagets elkonsumtion samt att beakta miljöaspekter vid inköp av livsmedelsvaror och kontorsmaterial. Samtliga tjänsteresor klimatkompenseras för koldioxidutsläpp.

Välgörenhet

Lynx stödjer FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling antagna år 2013 som en del av Agenda 2030. För detta ändamål har företaget bildat en välgörenhetsgrupp vars uppgift är att utvärdera och rekommendera välgörenhetsorganisationer och initiativ till styrelsen. I sin urvalsprocess strävar gruppen efter att ta del av oberoende utvärderingar av välgörenhetsorganisationer och program. Alla rekommenderade organisationer och program måste ha klar koppling till ett eller flera av FN:s globala mål, gärna vara påvisat effektiva och ha stöd av vetenskaplig forskning där sådan finns att tillgå. Stöd riktas även till organisationer i närområdet. Principen om riskspridning tillämpas i både valet av och antalet rekommenderade organisationer.