Vi värnar om

Hållbarhet

Lynx Asset Management AB har ett åtagande att bedriva ansvarsfull kapitalförvaltning gentemot kunder, anställda och samhället. Vi anser att en trovärdig investerare stödjer utvecklingen av hållbara finansiella marknader och långsiktiga marknadsstabilitet. En ansvarsfull investerare förstår också vikten av ständigt lärande och utveckling när det gäller hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

Lynx har antagit en hållbarhetspolicy som beskriver hur vi tillämpar hållbarhetsprinciper inom företaget och i vår investeringsprocess. Policyn fastställs av styrelsen och ses över årligen.

HÅLLBARHET I FÖRVALTNINGEN

För att uppnå en hög riskjusterad avkastning i våra strategier är Lynx beroende av att de finansiella marknaderna fungerar effektivt.

Lynx strategier är modellbaserade och förvaltningen är systematisk. Exponering till aktieindex, räntor, valutor och råvaror tas genom de globala terminsmarknaderna.

För att Lynx ska bidra till hållbara finansiella marknader bör vi inte ha för stor påverkan på prisbildningen. Därför handlar vi enbart i de mest likvida marknaderna. På så sätt ser vi till att våra positioner och våra handelsvolymer är små i relation till respektive marknads storlek. Vi handlar inte på marknader med liten likviditet eftersom vi vill undvika att vi ger upphov till stark prispåverkan i de olika tillgångarna.

Execution Research
Lynx avdelning Execution Research ansvarar för de algoritmer som används för att genomföra de affärer i marknaden som modellerna önskar. Avdelningen har tillgång till stora mängder data gällande bland annat marknadslikviditet, volymer, orderläggning och rapporterar till respektive investeringskommitté som är ytterst ansvarig för att övervaka Lynx påverkan på marknaderna.

Lynx strategier handlar i derivat främst via terminskontrakt. Portföljerna innehar därmed inte direkta investeringar i enskilda aktier, företagsobligationer eller liknande. Därmed kan ingen negativ screening baserad på ESG faktorer göras (miljö, socialt ansvar, affärsetik/bolagsstyrning). Vidare ger inte de handlade instrumenten Lynx någon rätt att agera som aktiv ägare och utöva påverkan i bolag eller andra juridiska entiteter genom exempelvis nyttjande av rösträtt.

Kvartalsvis genomlysning
De program som förvaltas av Lynx Asset Management granskas kvartalsvis av Brummer & Partners oberoende risk- och hållbarhetsteam. Teamen samarbetar med en extern leverantör för att identifiera direktexponering i bolag involverade i kontroversiella aktiviteter kopplade till etablerade ESG standarder såsom ramverket för UN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag. Screeningprocessen omfattar även bolag som är direkt involverade i utveckling, produktion, underhåll eller försäljning av olagliga vapen eller som bedöms vara särskilt kontroversiella på grund av den oproportionerliga skada de kan orsaka. Vi har som ambition att påverka och leda vår industri mot långsiktig hållbarhet. Vi vill aktivt verka för en framväxt av terminskontrakt som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sammansättningen av olika aktieindex.

Lynx Dynamic, en av de strategier som förvaltas av Lynx Asset Management, investerar inte i energikontrakt från och med 2020.

Samarbeten

Vi samarbetar med andra marknadsaktörer när intressen och ambitioner sammanfaller. Lynx Asset Management följer ett antal riktlinjer utarbetade för att främja ansvarsfulla investeringar och för att förbättra standarder inom branschen.

The UN Principles for Responsible Investment (UN PRI)
Lynx Asset Management AB undertecknade FN´s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI, år 2016. PRI är ett medlemslett oberoende initiativ vars syfte är att uppmuntra ansvarsfulla investeringar för att skapa mer hållbara marknader och bidra till en bättre värld. Dess sex principer är frivilliga och erbjuder en meny av möjliga åtgärder som vägledning för ansvarsfulla investeringsinsatser.

The Standards Board for Alternative Investments (SBAI)
Lynx Asset Management AB är medlem i SBAI, tidigare känt som Hedge Fund Standards Board, HFSB. SBAI är ett initiativ som syftar till att skapa och främja standarder för bland annat god bolagsstyrning, transparens, värdering och riskhantering för alternativa investeringsstrategier.

Swesif Hållbarhetsprofilen
Sveriges forum för hållbara investeringar, Swesif, är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesif har tillsammans med medlemsföretagen utvecklat Hållbarhetsprofilen, ett standardiserat informationsblad som beskriver fondens inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. Hållbarhetsprofilen hittar du här:
Hållbarhetsprofilen Lynx
Hållbarhetsprofilen Lynx Dynamic

Swiss Sustainable Finance SFF
SSF grundades 2014 i Schweiz för att stärka landets position på den globala marknaden för hållbar finansiering. 2018 samordnade SSF ett upprop till globala indexleverantörer i syfte att utesluta kontroversiella vapen från vanliga index. I mars 2019, undertecknade Lynx detta initiativ som då hade 166 undertecknare motsvarande 8 biljoner dollar i tillgångar.

Vår miljöpolicy

I enlighet med svensk lagstiftning har Lynx Asset Management ett ansvar för miljöfrågor kopplade till företagets verksamhet. Ytterst ansvarig är bolagets verkställande direktör. Kontorsfunktion inom Lynx ansvarar för den löpande hanteringen av miljöfrågor samt kontakt och kommunikation med företages hyresvärd.

Syftet med miljöarbetet är att öka bolagets och de anställdas miljömedvetenhet och att minska företagets eventuella negativa miljöpåverkan. Exempel på åtgärder är källsortering, återvinning, att reducera bolagets elkonsumtion samt att beakta miljöaspekter vid inköp av livsmedelsvaror och kontorsmaterial. Samtliga tjänsteresor klimatkompenseras för koldioxidutsläpp.

Välgörenhet

Som aktör inom finansmarknaden är vi en integrerad del av samhället. Lynx stöder aktivt de 17 globala målen för hållbar utveckling som FN antog 2013, som en del av Agenda 2030. För detta ändamål har vårt företag bildat en välgörenhetsgrupp. Gruppen består av Lynx-anställda från olika avdelningar, med varierande bakgrund och expertis. Deras uppgift är att utvärdera och rekommendera välgörenhetsorganisationer och initiativ till styrelsen.

Förutom de organisationer som beskrivs nedan har Lynx som ambition att delta i lokala välgörenhetsprojekt för att bidra positivt till vårt angränsande område.

Rise Up – Home for Children
I Nepal finns det barn som aldrig kan äta sig mätta, sova i en säng eller få möjlighet att gå i skolan. Rise up är en liten ideell organisation som driver barnhem i Nepal för barn upp till 18 år. De erbjuder boende, skola, sjukvård och mat. Mer om Rise Up.

Against Malaria Foundation
Rob Mather heter mannen som lyckades få 250 000 frivilliga simmare från 160 länder att simma för att uppmärksamma malaria och samtidigt samla in medel till den ideella organisation AMF. Organisationen finansierar hållbara insektsskyddande nät som är ett effektivt medel för att förebygga malaria. Mer om Against Malaria Foundation.

Hand in Hand (Sverige)
Hand in Hand Sverige startade i början av 1990-talet av lärarparet Olle och Gunnel Blomqvist. Organisationens mål är att utrota fattigdom och barnarbete genom entreprenörskap på gräsrotsnivå. Hand in Hand fokuserar bland annat på att stärka kvinnor genom affärsutbildning och tillgång till kredit. Mer om Hand in Hand Sweden.

Maskrosbarn
Det var när gymnasisterna Denise Madsen och Thérese Jarland möttes som idén till organisationen Maskrosbarn föddes. Båda delade erfarenheter att leva i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Maskrosbarn stöttar ungdomar med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett beroende. Mer om Maskrosbarn.

Evidence Action’s Deworm the World Initiative
Evidence Action’s Deworm the World Initiative är en organisation som verkar i Afrika och Asien och driver bland annat initiativet Deworm the World. Syftet är att bekämpa maskinfektion genom regelbunden behandling med ett enkelt piller som levereras till skolor med stöd från hälso-och sjukvårdssystemet. Mer om Evidence Action’s Deworm the World Initiative.