Legal information

Bästa möjliga resultat

En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå ’bästa möjliga resultat’ vid placering av order för de alternativa investeringsfonder och diskretionära portföljer som bolaget förvaltar. Denna skyldighet handlar i Lynx fall huvudsakligen om att välja rätt motpart (mäklare) med beaktande av ett antal i lag givna faktorer såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Andra väsentliga förhållanden kan exempelvis vara mäklarens tillgång till specifika marknadsplatser eller kunskap om marknadernas karaktär. Valet av mäklare baseras sammanfattningsvis på mäklarens förmåga att leverera en tillfredsställande orderexekveringstjänst.
När det gäller valet av marknadsplats så handlas sällan de i Lynxprogrammet ingående finansiella instrumenten – dvs. börshandlade terminer – på mer än en marknadsplats. Skulle så vara fallet så är det emellertid bolagets uppfattning att bästa möjliga resultat i detta sammanhang vanligvis är den marknad som erbjuder bäst likviditet för instrumentet ifråga vid varje given tidpunkt. Vid valet mellan olika marknadsplatser kommer Lynx följaktligen att som huvudregel välja den mest likvida.

  • Lista på handlade marknader
  • Lynx styrelse har antagit en policy för hur bästa möjliga resultat ska uppnås. Andelsägare kan på begäran få ta del av denna policy.

Utövande av rösträtt

I enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 är Lynx skyldigt att utforma lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur rösträtter i de AIF-fonder bolaget förvaltar ska utövas, uteslutande till gagn för AIF-fonderna och deras investerare. Eftersom Lynx inte handlar med finansiella instrument som medför rösträtt har bolaget inte fastställt några sådana strategier. I händelse av att bolaget ändrar sin investeringsstrategi, och därmed inkluderar instrument som medför rösträtt i Lynxprogrammet, så kommer Lynx att anta sådana strategier i form av en ägarpolicy. En sammanfattande beskrivning av policyn, inklusive uppgifter om de åtgärder som vidtagits utifrån dessa strategier, kommer i så fall på begäran att tillställas andelsägarna.

Intressekonflikter

En AIF-förvaltare ska vidta alla rimliga åtgärder för att undvika intressekonflikter och för att identifiera, hantera och redovisa dem som trots detta uppkommer. Om dessa åtgärder inte är tillräckliga för att förhindra att investerarnas intressen kan komma att skadas, ska förvaltaren tydligt informera investerarna om arten av eller orsaken till intressekonflikterna innan förvaltaren utför några tjänster för deras räkning. Lynx bedömer att det för närvarande inte föreligger några ohanterade intressekonflikter i verksamheten som kan komma att skada investerarnas intressen.

Enligt 9 kap. 2 § tredje stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder är Lynx även skyldigt att redovisa av förvaringsinstitutet identifierade intressekonflikter. Fondernas förvaringsinstitut, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), har identifierat följande aktuella och potentiella intressekonflikter, samt hur dessa hanteras och övervakas, i nedanstående dokument:

Routines for Conflicts of Interest Trustee Services (pdf, engelska)

Incitament

Lynx Asset Management AB (”Bolaget”) förvaltar specialfonder samt bedriver s.k. diskretionär portföljförvaltning. Enligt gällande incitamentsregler, baserade på EU-direktiv, får Bolaget i samband med dessa tjänster endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften, kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra Bolaget från att agera ärligt, rättvist och professionellt och därmed i investerarnas intresse. Nedan ges en sammanfattande redovisning av de incitament och närbesläktade ersättningar som förekommer i verksamheten.


Investeringsanalys och mindre icke monetära förmåner från tredje part
Bolaget erhåller viss analys/researchmaterial från några få utvalda motparter. Kostnaden för detta täcks av Bolagets egna medel. Det kan även förekomma mindre icke monetära förmåner såsom kortare marknadsuppdateringar, data avseende marknadspriser och handelsvolymer, allmän icke-substantiell makroanalys samt konferenser och seminarier anordnade av tredje part. Sådana mindre icke monetära förmåner innebär emellertid ingen extra kostnad för investerarna och inskränker heller inte Bolagets förmåga att agera i investerarnas intressen.

Incitament till tredje part (enbart gällande Lynx Dynamic)
I huvudsak gäller följande. Bolaget har ingått avtal med ett antal finansiella aktörer avseende distribution av specialfonden Lynx Dynamic. Dessa aktörer erhåller en ersättning som utgår med ett belopp motsvarande en procentsats av innehavets marknadsvärde och uppgår för närvarande i normalfallet till 0,8 procent. Därutöver har Bolaget valt att låta vissa aktörer erhålla en rabatt på den fasta förvaltningsavgiften i fonden. Även denna ersättningsform utgår med ett belopp motsvarande en procentsats av innehavets marknadsvärde och uppgår för närvarande i normalfallet till 0,5 procent. Den ersättning/rabatt som dessa finansiella aktörer erhåller medför ingen ytterligare kostnad för slutkunden.

Incitament till tredje part (Lynx Active Balanced Fund klass D)
I huvudsak gäller följande. Bolaget har ingått avtal med ett antal finansiella aktörer avseende distribution av blandfonden Lynx Active Balanced Fund. Dessa aktörer kan erhålla en ersättning som utgår med ett belopp baserat på en procentsats av fast avgift (i dagsläget mellan 0-60 procent). Den ersättning/rabatt som dessa finansiella aktörer erhåller medför ingen ytterligare kostnad för slutkunden.

Ersättning till Brummer
Bolaget har även ingått avtal med bolag inom Brummer & Partners, som bl.a. innefattar förmedling av Bolagets produkter och tjänster. Den ersättningsmodell som här tillämpas ger, enligt Bolagets mening, inte upphov till några incitament. Härutöver erhåller Brummer & Partners AB del av det ekonomiska överskottet från Bolagets verksamhet i proportion till dess ägarandel i Bolaget (för närvarande 40 procent).

Ytterligare upplysningar om incitament lämnas kostnadsfritt till investerare på begäran. Kontaktinformation till Bolaget.

Användande av jämförelseindex

De svenska specialfonderna Lynx och Lynx Dynamic (”Fonderna”) är aktivt förvaltade fonder. Fonderna är hedgefonder och skiljer sig avsevärt från traditionella aktie- och obligationsfonder. Fondernas mål är att över tid ge sina andelsägare en avkastning som är lågt korrelerad med globala aktie- och obligationsmarknader. Då Fonderna ej har som målsättning att gå bättre än ett specifikt jämförelseindex är det ej lämpligt att jämföra Fondernas utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av Fonderna.