Strategier

Lynxprogrammet

Lynxprogrammet är dominerat av avancerade trendföljande modeller och diversifierat med systematiska makrostrategier samt modeller baserade på maskininlärningsteknik. Målet är att skapa en hög riskjusterad avkastning och samtidigt bidra med attraktiv diversifiering till traditionella portföljer, särskilt under finansiella kriser.

Historisk avkastning 2024-06-17

Senaste dag

0.05%

Innevarande månad

-4.47%

Hittills i år

4.39%

Sharpekvot sedan start

0.53

Snitt per år

9.40%

Standardavvikelse sedan start

15.05%

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Siffrorna ovan bör läsas tillsammans med denna kompletterande information.

Robust avkastning över tid – Lynxprogrammet är ett av världens främsta trendföljande CTA-program

Effektiv diversifiering avseende marknader, investeringshorisont och investeringskoncept

Innovativt – fokus på kontinuerlig vidareutveckling med nya bättre modeller

Historisk Avkastning

Lynxprogrammet
Välj index

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Siffrorna ovan bör läsas tillsammans med denna kompletterande information.

Lynxprogrammet

Avkastning sedan start

Genomsnittlig årsavkastning

Sharpekvot

Största ackumulerade värdefall

Standardavvikelse

Lynxprogrammet

Avkastning sedan start

Genomsnittlig årsavkastning

Sharpekvot

Största ackumulerade värdefall

Standardavvikelse

Investeringsstrategi

Investeringskommittén, bestående av sex portföljförvaltare, är ansvarig för förvaltningen av Lynxprogrammet. Programmet är helt systematiserat och en portfölj av ett 50-tal olika modeller viktas till en total portfölj. Modellerna analyserar marknadsrörelser och förändringar i ekonomisk data i syfte att skapa en portfölj anpassad för den rådande marknadssituationen. Lynxprogrammet använder två huvudtyper av modeller: trendföljande och diversifierande modeller. Avancerade trendföljande modeller utgör den dominerande delen av risktagandet. Dessa identifierar trender på de finansiella marknaderna och investerar i trendens riktning. Diversifierande modeller utnyttjar andra signaler än trendriktning när de tar positioner. Här finns exempelvis modeller som använder maskininlärningsteknik för att förutse icke-linjära komplexa makroekonomiska obalanser, och systematiska makromodeller som använder ekonomisk makrodata för att prognostisera framtida avkastningar. Med en låg korrelation till trendföljande koncept kompletterar de diversifierande modellerna portföljen och bidrar till en jämnare avkastning över tid.

Riskinformation

Fonden Lynx skiljer sig från traditionella fonder beträffande förvaltningsinriktning och riskhantering. Fonden vänder sig därför till investerare som har goda kunskaper om de finansiella marknaderna. En placering i Lynx skall inte ses som ett fristående alternativ till att placera i traditionella aktie- och obligationsfonder. Fonden bör istället användas som ett redskap för att sprida riskerna i en portfölj. En placering bör därför endast utgöra en del av en investerares totala portfölj av finansiella investeringar. Förvaltarnas målsättning är att en investering i fonden skall ge en god värdeutveckling över en längre tidsperiod. I ett kortare tidsperspektiv är det dock omöjligt att prognostisera fondandelsvärdets utveckling. En investerare bör således betrakta en investering i fonden som en långsiktig placering och ha en placeringshorisont på minst två år.Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. De pengar som investeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Lynx Asset Management AB kan inte garantera att en investering i Lynx inte kan komma att minska i värde.Det är viktigt att en potentiell investerare tar del av informationen i fondens informationsbroschyr. Fonddokument finns tillgängliga i sektionerna för de två varianterna av Lynxprogrammet, Lynx UCITS Fund och fonden Lynx.

Prenumerera

E-postadress
Välj prenumeration

Kontakta oss

För mer information om Lynxprogrammet och kundanpassade lösningar, ta gärna kontakt med investor relations.

Investeringsfilosofi

Innovation och vetenskaplig metodik ligger till grund för vår systematiska förvaltningsstil.