Kontakta oss

Stockholm

Lynx Asset Management AB
Box 7060
103 86 Stockholm
Sweden

Besöksadress:
Regeringsgatan 30-32

Org. nr. 556573-1782
Tel: +46 8–663 33 60
Fax: +46 8–663 33 28
E-post: info@lynxhedge.se

New York

Lynx Asset Management (Americas) Inc.

374 Lexington Ave, 4th Fl,
New York, NY 10168

Tel. +1 212 209 7159
E-post: info@lynxhedge.se

Investor relations

Investor relations är ansvariga för våra institutionella kunder och arbetar från våra kontor i Stockholm och New York. E-post: ir@lynxhedge.se

Klagomål

Om du tycker att vi handlat fel i ditt ärende är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Om du som är kund hos oss har ett klagomål i ett konkret ärende rörande våra finansiella tjänster och produkter ber vi dig att inkomma med en skriftlig anmälan. Du kan i så fall skicka ditt klagomål med post eller via fax eller e-post.

Vi sätter en ära i att erbjuda en god klagomålshantering för att du som kund skall få dina intressen tillgodosedda. Vi strävar efter att ditt och allmänhetens förtroende för såväl Lynx som för den finansiella marknaden i stort skall upprätthållas. En god hantering av klagomålen ger oss möjlighet att fånga upp problem, att åtgärda dessa samt att vidta förebyggande åtgärder.

Vår klagomålsansvarige når du på följande sätt:

Lynx Asset Management AB
Att: Klagomålsansvarige
Box 7060
103 86 Stockholm
Fax: 08–663 33 28
E-post: klagomalsansvarig@lynxhedge.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt kommunernas konsumentvägledning kan ge vägledning i samband med ett klagomålsärende. Om ett klagomål avvisas finns möjlighet att få tvist prövad genom att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. Som investerare kan du kostnadsfritt få ta del av våra fullständiga rutiner för hantering av klagomål genom att kontkta Lynx klagomålsansvarige enligt ovan.

Visselblåsning

Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga etiska standard och alltid följa tillämpliga lagar och regler. Därför är det av yttersta vikt för oss att eventuella oetiska eller olagliga aktiviteter eller beteenden upptäcks så snart som möjligt så att vi kan ingripa. För att underlätta rapportering av oetiska eller olagliga aktiviteter eller beteenden kan både anställda och externa parter göra en anmälan anonymt via vår vissselblåsartjänst, som tillhandahålls av WhistleB, Whistleblowing Centre.

Du kan rapportera alla oetiska, olagliga eller på annat sätt olämpliga aktiviteter eller beteenden som du har fått kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av de kommer fram. Du måste ha skälig anledning att tro att informationen är sann. Vänligen observera att kundklagomål ska riktas till vår klagomålsansvarige och inte framföras genom visselblåsartjänsten.