Kontakta oss

Stockholm

Lynx Asset Management AB
Box 7060
103 86 Stockholm
Sweden

Besöksadress:
Regeringsgatan 30-32

Org. nr. 556573-1782
Tel: +46 8–663 33 60
Fax: +46 8–663 33 28
E-post: info@lynxhedge.se

New York

Lynx Asset Management (Americas) Inc.
745 Fifth Avenue, Suite 512
New York, NY 10151

Tel. +1-646-768 4250
E-post: info@lynxhedge.se

Investor relations

Investor relations är ansvariga för våra institutionella kunder och arbetar från våra kontor i Stockholm och New York. E-post: ir@lynxhedge.se

Klagomål

Om du tycker att vi handlat fel i ditt ärende är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter.

En väl fungerande klagomålshantering ger konsumenterna möjlighet att få sina intressen tillgodosedda. Detta är betydelsefullt för att upprätthålla allmänhetens förtroende både för Lynx och för den finansiella marknaden. En god hantering av klagomålen ger oss också möjlighet att fånga upp problem, att åtgärda dessa samt att vidta förebyggande åtgärder.

Med klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje i ett enskilt ärende avseende en finansiell tjänst eller produkt. Vi ber dig att vid klagomål inkomma med en skriftlig anmälan. Du kan skicka ditt klagomål med post eller via fax eller e-post.

Vår klagomålsansvarige når du på följande sätt:

Lynx Asset Management AB
Att: Klagomålsansvarige
Box 7060
103 86 Stockholm
Fax: 08–663 33 28
E-post: klagomalsansvarig@lynxhedge.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt kommunernas konsumentvägledning kan ge vägledning i samband med ett klagomålsärende. Om ett klagomål avvisas finns möjlighet att få tvist prövad genom att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. Som investerare kan du kostnadsfritt få ta del av våra fullständiga rutiner för hantering av klagomål genom att kontkta Lynx klagomålsansvarige enligt ovan.