vår filosofi

Systematik – vår investeringsprocess är helt systematiserad, från signalgenerering till exekvering och riskhantering

Diversifiering – utifrån tillgångsslag, tidshorisont och metodik

Innovationskraft – vi drivs av intellektuell nyfikenhet och insikten att vi kontinuerligt måste utveckla och anpassa oss

Systematiska beslut

Den effektiva marknadshypotesen utgår ifrån att finansmarknadernas parter agerar rationellt. Priserna på finansiella tillgångar antas då återspegla ett riktigt värde utifrån all tillgänglig kunskap och information. Vi på Lynx är övertygade om att marknader inte är fullt ut effektiva. Under perioder agerar marknadsaktörer irrationellt vilket kan vara grundat i mänskligt feltänkande, regleringar eller skilda ekonomiska motiv. De marknadsvariationer som uppstår är därför inte fullt ut slumpmässiga utan följer återkommande mönster. Med erfarenhet, djupanalys och kvantitativa metoder kan investeringsstrategier skapas för att nyttja dessa avvikelser.

Systematiska resultat

Systematiska investeringsstrategier kan ibland misstas för att vara den raka motsatsen till fundamental eller diskretionär kapitalförvaltning. De olika investeringsmetoderna grundas dock med den gemensamma utgångspunkten av att marknader präglas av ineffektivitet. Detta kan brukas för att skapa avkastning. Den avgörande skillnaden mellan dessa investeringsmetoder är hur beslut fattas och information hanteras.

Våra systematiska investeringsmodeller är utformade för att analysera och agera på stora mängder information. Detta för att enskilda investerare inte ska fatta irrationella känslostyrda beslut. Dessutom skulle mängden data vara omöjlig för den mänskliga hjärnan att hantera. En systematisk strategi kan sprida koncentrerade risker genom att utforma många olika investeringsmodeller och använda dem på ett stort antal finansiella instrument. Det är ingen slump att många av världens mest framstående kapitalförvaltare är modellbaserade.

Robust och Dynamisk

Lynx investeringsprogram har var och en skapats med olika mål avseende avkastning, risk och portföljegenskaper. Varje program bygger på ett antal investeringskoncept som identifierats och systematiserats med hjälp av avancerad matematik och statistik.

I det kontinuerliga utvecklingsarbetet ifrågasätts och kontrolleras idéer likt den vetenskapliga process som används i den akademiska världen. Först när Lynx investeringskommittéer granskat resultatet från utvecklings- och den interna opponentgruppen, kan en modell godkännas för användning i våra investeringsprogram.

En dynamisk marknad leder till att vi kontinuerligt behöver utvärdera, förändra och förbättra våra investeringsprogram. Genom ihärdigt arbete skapar vi de bästa förutsättningarna för att uppnå detta.