Kompletterande information om avkastningssiffror och nyckeltal för Lynx Active Balanced Fund

Samtliga siffror avser avkastning efter förvaltningsarvoden och avser investerare som varit investerade sedan fondens start. Siffrorna är estimat, beräknade av Lynx Asset Management AB, och inte av fondens administrator.

Siffrorna baseras på en investering gjord i SEK vid fondens lansering 28 december 2018 utifrån ett fast arvode på 1.2%. Fonden är dagligt handlad och värderingstidpunkten är klockan 12.00. Investerare hänvisas till det slutgiltiga kontobesked som distribueras till andelsägarna via post.

Följande avkastningssiffror uppdaterades enligt angivet datum; senaste dag, innevarande månad, hittills i år. Övriga avkastningssiffror och nyckeltal uppdaterades i slutet av angiven månad.

Notera att de index som refereras till inte utgör referensindex för hur Lynx förvaltning är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för fonder hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad.

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Information på denna hemsida utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i någon av fonderna bör först noggrant läsa fondernas faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna.

Kontakta gärna Lynx via epost ir@lynxhedge.se om något är oklart kring ovanstående.