Uppdaterad december 2021

Sekretess

Information om behandling av personuppgifter samt användande av cookies

Information om behandling av personuppgifter

Introduktion
Din integritet är viktig för oss. Denna information tillhandahålls av Lynx Asset Management AB (”Lynx”) och redogör för Lynx insamling, användning, lagring, delning, utlämnande (gemensamt, ”behandling”) och skydd av personuppgifter.

Denna information tillhandahålls i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) (gemensamt, ”dataskyddslagstiftning(en)”).

Med hänvisningar till ”du” eller ”investerare” i denna information avses varje nuvarande, blivande och tidigare investerare, eller annan användare av Lynx tjänster, som är en individ, varje individ som företräder eller på annat sätt kan kopplas ihop med en investerare som är en juridisk person, och i vissa fall individer som representerar våra motparter eller leverantörer (varje sådan individ, en ”registrerad”).

Typer av personuppgifter vi samlar in och använder
Kategorierna av personuppgifter som vi samlar in inkluderar sådana personuppgifter som namn, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter, signatur, nationalitet, skattenummer, personnummer, födelsedatum, födelseort, kopior av ID-handlingar såsom pass, bankkonto-uppgifter, information om tillgångar eller nettoförmögenhet, detaljer om källan till medlen eller finansiell information i övrigt såsom investerat belopp och övriga detaljer avseende den investering som gjorts och de transaktioner du genomför hos Lynx.

Hur vi samlar in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter om dig genom: (i) information erhållen direkt från dig eller en annan person för din räkning; (ii) information som vi erhåller i förhållande till transaktioner mellan dig och oss; och (iii) inspelning och ö

Vi samlar in personuppgifter om dig genom: (i) information erhållen direkt från dig eller en annan person för din räkning; (ii) information som vi erhåller i förhållande till transaktioner mellan dig och oss; och (iii) inspelning och övervakning av telefonsamtal och elektronisk kommunikation med dig som beskrivs nedan.

Vi kan också få dina personuppgifter från tredje part eller andra källor, såsom våra närstående bolag, aktuell fonds administratör, allmänt tillgängliga databaser eller register, skattemyndigheter, statliga organ och tillsynsmyndigheter eller andra allmänt tillgängliga källor.

Användning av dina personuppgifter: den rättsliga grunden och ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen att administrera förhållandet mellan dig och oss (såsom kommunikation och rapportering), marknadsföring av våra produkter och tjänster och för att efterleva juridiska eller regulatoriska krav (såsom penningtvättsregler, bedrägeribekämpning, skatterapportering, efterlevande av sanktioner, eller för att svara på förfrågningar från tillsynsmyndigheter). Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Om personuppgifter krävs för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse (såsom uppfyllande av penningtvättsregler eller sanktionskrav) eller kontraktuella krav, kan din underlåtenhet att tillhandahålla sådan information resultera i att din investering i aktuell fond inte accepteras eller blir inlöst. Där det finns misstanke om olaglig verksamhet, kan underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter resultera i en rapport till relevant brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet.

Beroende på vilka tjänster eller produkter du använder hos Lynx kan vi komma att behandla dina personuppgifter för de ändamål som listas nedan, med stöd av de rättsliga grunder som redogörs för vid varje ändamål.

Hur vi kan dela dina personuppgifter
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter (efter deras begäran och/eller till följd av lagkrav) våra närstående bolag eller tredje part, såsom våra tjänsteleverantörer (vilka inkluderar fondadministratörer, revisorer, banker och förvaringsinstitut samt leverantörer av distributionstjänster för post och e-post och liknande tekniska/administrativa tjänster) för våra dagliga affärsändamål, bl.a. för genomförandet av transaktioner, förande av ditt/dina konto(n), kommunikation eller för att kunna bistå avseende rättsliga utredningar. Det kan också vara nödvändigt att lämna ut information om investerare för att kunna godkänna teckningar från dem, i enlighet med gällande penningtvättsregler och liknande lagar.

Vi kan dela dina personuppgifter med våra närstående bolag för marknadsföringsändamål, såsom erbjudanden om produkter och tjänster av oss eller våra närstående bolag. Vi kan också komma att lämna ut information om dina transaktioner och kontakter med oss till våra närstående bolag för deras dagliga affärsändamål. När du inte längre är kund hos oss så kan vi fortsätta att dela dina personuppgifter på sätt som beskrivs i denna information under en tid om ett år från att kundförhållandet upphört.

Övervakning av kommunikation
Vi kan i vissa fall spela in och övervaka telefonsamtal och elektronisk kommunikation med dig för att: (i) fastställa detaljerna i dina instruktioner, villkoren för hur en transaktion utförs eller andra relevanta omständigheter; (ii) säkerställa efterlevnad med våra lagstadgade skyldigheter; eller (iii) upptäcka och förhindra ekonomisk brottslighet. Se tabellen ovan om behandling av personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen.

Lagringstider
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja respektive ändamål för vår behandling. Det här innebär att när vi slutar behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål kan vi ändå komma att behålla uppgifterna så länge som uppgifterna behövs för andra ändamål, men då bara för behandling i enlighet med de kvarvarande ändamålen. Vi granskar regelbundet de ändamål för vilka personuppgifter har samlats in och beslutar om att behålla eller radera personuppgifter om ändamålet med insamlingen inte längre gäller och i enlighet med de lagringstider som Lynx tillämpar för olika personuppgifter och ändamål. Beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig kan dina personuppgifter komma att sparas i upp till tio år efter det att kundförhållandet upphört.

Säkerhetsåtgärder
För att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning tillämpar vi organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Dessa åtgärder omfattar dataskyddsåtgärder, skyddade filer och lokaler. Vi kommer att meddela dig om det skett en personuppgiftsincident som påverkar dig i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen.

Överföring av personuppgifter utanför EU och EES
På grund av den internationella karaktären i fondförvaltningsbranschen kan personuppgifter i vissa fall behöva överföras till länder utanför EU och EES (”tredje land”), såsom till en jurisdiktion där vi bedriver verksamhet eller har en tjänsteleverantör, inklusive länder som kanske inte har ett likvärdigt skydd för personuppgifter som den som ges av dataskyddslagstiftningen i EES. I sådana fall säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på ett likvärdigt sätt som om de hade behandlats inom EU/EES, antingen (i) genom att EU kommissionen har beslutat att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå motsvarande det inom EU/EES eller (ii) genom att vi genomför en bedömning av mottagarlandets skyddsnivå och baserat på denna ingår standardavtalsklausuler med mottagaren och vidtar andra lämpliga säkerhetsåtgärder, om nödvändigt.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kommer även rätta eller radera uppgifter som är felaktiga och uppmanar dig att meddela oss om så är fallet. Du har vidare rätt att invända mot behandling som sker med stöd i vårt berättigade intresse samt begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Medan vi utreder giltigheten av din begäran har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen. Vi får då i princip bara lagra dina uppgifter medan frågan utreds. Du har i vissa begränsade fall också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Hör av dig till oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du är missnöjd med vår behandling. Om du är missnöjd med vår behandling har du även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar eller där du anser att ett brott mot dataskyddsförordningen har begåtts. I Sverige kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Vänligen notera att rätten att bli bortglömd, som gäller under vissa omständigheter, sällan gäller avseende de personuppgifter som vi behandlar, med hänsyn till de ändamål och den rättsliga grund vi behandlar dina personuppgifter, som beskrivits ovan.

Cookie-policy
Vår cookie-policy finns tillgänglig på vår hemsida: Om Cookies – Lynx Asset Management (lynxhedge.se)

Förändringar av denna sekretessinformation
Denna information publicerades i december 2021 och kan komma att uppdateras från tid till annan. Om vi gör materiella ändringar till denna information kommer vi meddela dig om detta separat.

Frågor
Om du har några frågor om ovanstående information eller vår behandling av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta vår Data Protection Manager

Lynx Asset Management AB
Att. Data Protection Manager
Regeringsgatan 30-32
Box 7060
103 86 Stockholm
Tel: +46 8-663 33 60
Dataprotection@lynxhedge.se