Kompletterande information om avkastningssiffror och nyckeltal för Lynxprogrammet

Samtliga siffror avser avkastning efter förvaltningsarvoden och är estimat, beräknade av Lynx Asset Management AB, och inte av fondens administrator. Investerare hänvisas till det slutgiltiga kontobesked som distribueras till andelsägarna via e-post eller post.

Siffrorna baseras på en investering i SEK sedan maj 2000 med ett fast årligt arvode på 1.0 procent och med ett prestationsbaserat arvode på 20% över tröskelränta (high watermark).

Följande avkastningssiffror uppdaterades enligt angivet datum; senaste dag, innevarande månad, hittills i år. Övriga avkastningssiffror och nyckeltal uppdaterades i slutet av angiven månad.

Notera att de index som refereras till inte utgör referensindex för hur Lynx förvaltning är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för fonder hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad.

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Information på denna hemsida utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i någon av fonderna bör först noggrant läsa fondernas faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna.

Kontakta Lynx via epost ir@lynxhedge.se om något är oklart kring ovanstående.