Lynx UCITS Fund

Lynx UCITS Fund är en UCITS-version av Lynxprogrammet. Genom att använda finansiella instrument som certifikat kan vi erbjuda våra kunder samma förvaltningsmodell som det vanliga Lynxprogrammet i ett UCITS-kompatibelt format.

Den underliggande strategin för Lynx UCITS Fund är identisk med Lynxprogrammet och fonden har exponering mot samma marknader (genom handel med derivat och certifikat) .

Vissa avvikelser mot Lynxprogrammets avkastning kan ändå uppstå på grund av flera faktorer:

  • Certifikaten som fonden investerar i kommer vid vissa tidpunkter inte ge en 100% replikering av strategin
  • Basvalutan kan skilja sig mot andra Lynxfonder
  • Avgifterna kan variera beroende på andelsklass

Lynx UCITS Fund  är en sub-fond till Lynx UCITS Funds ICAV som är baserad på Irland. Waystone Management Company (IE) Limited är fondens förvaltare (Manager) och Lynx Asset Management AB är fondens portföljförvaltare (Investment Manager).

Avgifter och handelsinformation

Teckning och inlösen av fondandelar sker dagligen (förutom på allmänna helgdagar på Irland, i Sverige, i Storbritannien, i USA och/eller dagar där börserna i London håller stängt). Bryttiden för fondhandel är kl. 17:00 irländsk tid, 2 affärsdagar innan den relevanta handelsdagen. Köp- och säljorders ska lämnas i enlighet med anvisningarna i teckningsblanketterna och skickas till fondens administratör.

Nedan anges avgifter och villkor för den andelsklass med högst förvaltningsavgift. För en komplett lista på samtliga andelsklasser vänligen se fondprospektets supplement.

  • Andelsklass: Class D1 EUR Shares
  • Förvaltningsavgift: 1.30% per år
  • Prestationsbaserat arvode: 18% av fondens värdestegring efter ”high watermark”. High watermark innebär att fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode efter det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenserats.
  • Minsta investering vid första teckningstillfälle: EUR 10,000
  • Minsta tilläggsinvestering: EUR 1,000

Fonden erbjuds i valutorna USD, EUR (hedgat), GBP (hedgat), CHF (hedgat) och SEK (hedgat).

För mer information om fondens struktur eller teckningsblanketter, kontakta oss på ir@lynxhedge.se.