Lynx UCITS Fund

Lynx UCITS Fund är en UCITS-version av Lynxprogrammet. Genom att använda finansiella instrument som certifikat kan vi erbjuda våra kunder samma förvaltningsmodell som det vanliga Lynxprogrammet i ett UCITS-kompatibelt format.

Den underliggande strategin för Lynx UCITS Fund är identisk med Lynxprogrammet och fonden har exponering mot samma marknader (genom handel med derivat och certifikat) .

Vissa avvikelser mot Lynxprogrammets avkastning kan ändå uppstå på grund av flera faktorer:

  • Certifikaten som fonden investerar i kommer vid vissa tidpunkter inte ge en 100% replikering av strategin
  • Basvalutan kan skilja sig mot andra Lynxfonder
  • Avgifterna kan variera beroende på andelsklass

Lynx UCITS Fund  är en sub-fond till Lynx UCITS Funds ICAV som är baserad på Irland. KBA Consulting Management Limited är fondens förvaltare (Manager) och Lynx Asset Management AB är fondens portföljförvaltare (Investment Manager).

Avgifter och handelsinformation

Teckning och inlösen av fondandelar sker dagligen förutom på allmänna helgdagar på Irland och/eller i Sverige. Bryttiden för fondhandel är kl. 11.00 svensk tid alternativt 10.00 irländsk tid för att erhålla dagens NAV-kurs. Fondens värderingstidpunkt är kl. 12.00 svensk tid alternativt 11.00 irländsk tid.

Nedan anges avgifter och villkor för den andelsklass med högst förvaltningsavgift. För en komplett lista på samtliga andelsklasser vänligen se fondprospektets supplement.

  • Andelsklass: Class D1 EUR Shares
  • Förvaltningsavgift: 1.30% per år
  • Prestationsbaserat arvode: 20% av fondens värdestegring efter ”high watermark”. High watermark innebär att fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode efter det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenserats.
  • Minsta investering vid första teckningstillfälle: EUR 10,000
  • Minsta tilläggsinvestering: EUR 1,000

Fonden erbjuds i valutorna USD, EUR (hedgat), GBP (hedgat) och CHF (hedgat).

För mer information om fondens struktur, kontakta oss på ir@lynxhedge.se.