Lynx

Förvaltningen av Lynx genomförs med hjälp av statistiska modeller. Modellernas uppgift är att kvantitativt analysera en marknads prisrörelser och identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen skall bli åt ett visst håll.

Historisk avkastning 2024-06-28

Månadsavkastning

-3.17%

Årsavkastning

5.81%

Fondandelsvärde

353.6533

Fonden Lynx (ISIN-kod: SE0000801482) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Fonden Lynx skiljer sig från traditionella fonder beträffande förvaltningsinriktning och riskhantering. Fonden vänder sig därför till investerare som har goda kunskaper om de finansiella marknaderna.

En placering i Lynx skall inte ses som ett fristående alternativ till att placera i traditionella aktie- och obligationsfonder. Fonden bör istället användas som ett redskap för att sprida riskerna i en portfölj. En placering i fonden bör endast utgöra en mindre del av en investerares totala portfölj av finansiella investeringar.

Förvaltarnas målsättning är att en investering i fonden skall ge en god värdeutveckling över en längre tidsperiod. I ett kortare tidsperspektiv är det dock omöjligt att prognostisera fondandelsvärdets utveckling. En investerare bör därför betrakta en investering i fonden som en långsiktig placering och ha en placeringshorisont på minst två år.

Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. De pengar som investeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Lynx Asset Management AB kan inte garantera att en investering i Lynx inte kan komma att minska i värde.

Det är viktigt att en potentiell investerare tar del av informationsbroschyren nedan.

Prenumerera

E-postadress
Välj prenumeration